Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    53.69 %
  • Khác
    46.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International 8333000.0 24.509 % 14/05/2018
Pan Zhirong 3973900.0 11.688 % 21/05/2018
An Xue Mei Thành viên Hội đồng quản trị 3000000.0 8.824 % 20/12/2016
Yang Xiao Dong 1700170.0 5.001 % 08/06/2018
Liu He Li Thành viên Hội đồng quản trị 1500000.0 4.412 % 15/04/2016