Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    54.09 %
  • Khác
    45.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
An Xue Mei Thành viên Hội đồng quản trị 3000000.0 12.422 % 20/12/2016
CTCP Đầu tư Đệ nhất Đại Việt 2050000.0 8.489 % 12/01/2018
Liu He Li Thành viên Hội đồng quản trị 1500000.0 6.211 % 15/04/2016
Zhang Nan 1500000.0 6.211 % 14/04/2016
Xiang Qing Song Thành viên Hội đồng quản trị 1365700.0 5.655 % 30/06/2017
Đoàn Ngọc Hoàn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1000000.0 4.141 % 30/05/2017
Zhong Gan Thành viên Hội đồng quản trị 851800.0 3.527 % 30/06/2017
Wu Po Thành viên Hội đồng quản trị 800000.0 3.313 % 30/06/2017