Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.59 %
  • Khác
    71.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Zhang Nan 1,500,000 6.21 % 14/04/2016
Liu He Li Ủy viên Hội đồng quản trị 1,500,000 6.21 % 15/04/2016
Đoàn Ngọc Hoàn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,500,000 6.21 % 30/06/2015
Xiang Qing Song Ủy viên Hội đồng quản trị 1,200,000 4.97 % 30/06/2015
Yang Junjie 1,047,900 4.34 % 08/01/2016
Nguyễn Duy Toại Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,019,500 4.22 % 30/06/2015