Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.61 %
  • Khác
    74.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Ngọc Hoàn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1500000.0 6.211 % 30/06/2015
Liu He Li Ủy viên Hội đồng quản trị 1500000.0 6.211 % 15/04/2016
Zhang Nan 1500000.0 6.211 % 14/04/2016
Xiang Qing Song Ủy viên Hội đồng quản trị 1200000.0 4.969 % 30/06/2015
Nguyễn Duy Toại Chủ tịch Hội đồng quản trị 1019500.0 4.222 % 30/06/2015