Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.99 %
  • Khác
    82.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Sơn Hà 1784136.0 9.36 % 25/08/2016
Nguyễn Văn Hiệp 1300004.0 6.82 % 21/02/2017
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiều Phong 1200000.0 6.295 % 25/08/2016
Doãn Thị Bích Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 1015165.0 5.326 % 24/01/2017
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 898960.0 4.716 % 25/08/2016
America LLC 884512.0 4.64 % 25/08/2016
Vietnam Investment Limited 863440.0 4.53 % 25/08/2016
Công ty CP chứng khoán MB 716708.0 3.76 % 25/08/2016