Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.26 %
  • Khác
    83.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Sơn Hà 1784136.0 9.394 % 25/08/2016
America LLC 1717986.0 9.046 % 01/03/2019
Nguyễn Văn Hiệp 1339854.0 7.055 % 15/11/2017
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiều Phong 1200000.0 6.318 % 25/08/2016
Doãn Thị Bích Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 1015165.0 5.345 % 24/01/2017
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 898960.0 4.733 % 25/08/2016
Vietnam Investment Limited 863440.0 4.546 % 25/08/2016
Công ty CP chứng khoán MB 716708.0 3.774 % 25/08/2016
Lâm Thiếu Quân Thành viên Hội đồng quản trị 637642.0 3.357 % 15/06/2018