Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.88 %
  • Khác
    84.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Hiệp 1,387,116 7.54 % 25/08/2016
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiều Phong 1,200,000 6.53 % 25/08/2016
Doãn Thị Bích Ngọc Ủy viên Hội đồng quản trị 934,800 5.08 % 25/08/2016
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 898,960 4.89 % 25/08/2016
America LLC 884,512 4.81 % 25/08/2016
Vietnam Investment Limited 863,440 4.7 % 25/08/2016
Nguyễn Anh Dũng 862,500 4.69 % 25/08/2016
Mai Anh Tuấn 854,069 4.64 % 25/08/2016
Công ty CP chứng khoán MB 716,708 3.9 % 25/08/2016