Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.19 %
  • Khác
    74.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Thiết Kế Kiến Trúc Tương Lai 13,729,300 20 % 20/07/2016
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn 11,158,593 16.26 % 31/12/2015
PRUBF1 2,553,000 3.72 % 27/04/2010
PCA International Opportunities Funds SPC 2,553,000 3.72 % 22/08/2013
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 2,351,820 3.43 % 14/07/2015