Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (ISG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 3,168,000 36 % 16/02/2016
Nguyễn Ngọc Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,276,230 14.5 % 12/05/2016
Nguyễn Vũ 1,000,000 11.36 % 08/09/2015
Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng Giám đốc 459,690 5.22 % 12/05/2016
Trần Viết Điền Ủy viên Hội đồng quản trị 443,080 5.04 % 12/05/2016