Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (ISG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 3168000.0 36.0 % 16/02/2016
Nguyễn Ngọc Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1276230.0 14.503 % 12/05/2016
Nguyễn Vũ Thành viên Hội đồng quản trị 1000000.0 11.364 % 08/09/2015
Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng Giám đốc 459690.0 5.224 % 12/05/2016
Trần Viết Điền Thành viên Hội đồng quản trị 443080.0 5.035 % 12/05/2016