Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.5 %
  • Khác
    99.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H 3.1931E7 53.218 % 07/04/2016
Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex 2753467.0 4.589 % 07/04/2016
Công ty cổ phần Dịch vụ Hậu cần VTS 2753467.0 4.589 % 07/04/2016
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A 1803500.0 3.006 % 07/04/2016