Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H 4.78965E7 79.828 % 20/01/2017
Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex 4130201.0 6.884 % 20/01/2017
Công ty cổ phần Dịch vụ Hậu cần VTS 4130201.0 6.884 % 20/01/2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A 1803500.0 3.006 % 07/04/2016