Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.02 %
  • Khác
    88.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thành Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,389,670 22.13 % 07/07/2016
Nguyễn Như Song 540,800 5.01 % 17/12/2015
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 534,650 4.95 % 15/06/2016
Đặng Trường Giang Ủy viên Hội đồng quản trị 374,000 3.46 % 30/06/2015