Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.56 %
  • Khác
    85.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thành Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 2389670.0 22.127 % 07/07/2016
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 539800.0 4.998 % 21/11/2017
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 534650.0 4.95 % 15/06/2016
Đặng Trường Giang Thành viên Hội đồng quản trị 374000.0 3.463 % 30/06/2015