Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.71 %
  • Khác
    88.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thành Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,846,472 21.37 % 17/12/2018
Bùi Thành Đạt 901,000 5.01 % 20/05/2019
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 701,740 3.9 % 21/08/2018
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 695,045 3.86 % 21/08/2018