Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.87 %
  • Khác
    85.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thành Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 3823472.0 22.127 % 27/09/2018
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 701740.0 4.061 % 21/08/2018
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 695045.0 4.022 % 21/08/2018