Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.56 %
  • Khác
    36.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP 1208000.0 60.4 % 31/12/2013
Võ Thị Hoài Châu 215337.0 10.767 % 10/11/2011
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO 200000.0 10.0 % 31/12/2013
Nguyễn Trọng Thảo 101200.0 5.06 % 23/03/2017
Nguyễn Trọng Thạo Thành viên Ban Kiểm soát 101200.0 5.06 % 31/12/2017