Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.73 %
  • Khác
    34.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) 1,208,000 60.4 % 31/12/2013
Võ Thị Hoài Châu 215,337 10.77 % 10/11/2011
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO 200,000 10 % 31/12/2013