Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.27 %
  • Khác
    99.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty IDICO - CTCP 1208000.0 60.4 % 31/12/2013
Võ Thị Hoài Châu 215337.0 10.767 % 10/11/2011
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO 200000.0 10.0 % 31/12/2013
Nguyễn Trọng Thảo 101200.0 5.06 % 23/03/2017
Nguyễn Trọng Thạo Thành viên Ban Kiểm soát 101200.0 5.06 % 31/12/2017