Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.7 %
  • Khác
    38.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam 6874447.0 18.276 % 30/06/2015
KWE Beteiligungen AG 2634400.0 7.004 % 06/01/2017
Công ty cổ phần Giải pháp phân phối và Bán lẻ PHANO 2631160.0 6.995 % 12/10/2016
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 2456820.0 6.531 % 22/04/2015
Balestrand Limited 1764029.0 4.69 % 14/06/2016
Amersham Industries Ltd 1336920.0 3.554 % 14/06/2016
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1211091.0 3.22 % 27/08/2014
J.P. Morgan Whitefriars Inc 1146500.0 3.048 % 27/08/2014