Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinapharm 9830459.0 22.884 % 24/05/2017
KWE Beteiligungen AG 3406446.0 7.93 % 24/05/2017
Công ty cổ phần Giải pháp phân phối và Bán lẻ PHANO 2894659.0 6.738 % 24/05/2017
Balestrand Limited 2522561.0 5.872 % 24/05/2017
Amersham Industries Ltd 1911796.0 4.45 % 24/05/2017
Vietnam Ventures Limited 1822200.0 4.242 % 18/12/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1504852.0 3.503 % 18/12/2017
Vietnam Enterprise Investments Limited 1430000.0 3.329 % 24/05/2017
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1332200.0 3.101 % 24/05/2017