Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.02 %
  • Khác
    27.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam 6874447.0 23.76 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Giải pháp phân phối và Bán lẻ PHANO 2631160.0 9.094 % 12/10/2016
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 2456820.0 8.492 % 22/04/2015
KWE Beteiligungen AG 2322630.0 8.028 % 20/07/2016
Balestrand Limited 1764029.0 6.097 % 14/06/2016
Amersham Industries Ltd 1336920.0 4.621 % 14/06/2016
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1211091.0 4.186 % 27/08/2014
J.P. Morgan Whitefriars Inc 1146500.0 3.963 % 27/08/2014
TGIT-Templetion Frontier Markets Fund 1059783.0 3.663 % 22/04/2015
Vietnam Enterprise Investments Limited 1000000.0 3.456 % 22/08/2016
Warcham Group Limited 881466.0 3.047 % 22/08/2016