Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinapharm 9830459.0 22.879 % 24/05/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 3513253.0 8.176 % 24/05/2017
KWE Beteiligungen AG 3406446.0 7.928 % 24/05/2017
Công ty cổ phần Giải pháp phân phối và Bán lẻ PHANO 2894659.0 6.737 % 24/05/2017
Balestrand Limited 2522561.0 5.871 % 24/05/2017
Amersham Industries Ltd 1911796.0 4.449 % 24/05/2017
Vietnam Enterprise Investments Limited 1430000.0 3.328 % 24/05/2017
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1332200.0 3.1 % 24/05/2017