Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.7 %
  • Khác
    38.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam 6874447.0 18.276 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Giải pháp phân phối và Bán lẻ PHANO 3420508.0 9.093 % 23/01/2017
KWE Beteiligungen AG 3235700.0 8.602 % 06/02/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 3193866.0 8.491 % 08/02/2017
Balestrand Limited 1764029.0 4.69 % 14/06/2016
Amersham Industries Ltd 1336920.0 3.554 % 14/06/2016
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1211091.0 3.22 % 27/08/2014
J.P. Morgan Whitefriars Inc 1146500.0 3.048 % 27/08/2014