Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.31 %
  • Khác
    39.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 8936781.0 22.878 % 28/02/2017
Công ty cổ phần Giải pháp phân phối và Bán lẻ PHANO 3420508.0 8.757 % 23/01/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 3193866.0 8.176 % 08/02/2017
KWE Beteiligungen AG 3096769.0 7.928 % 13/02/2017
Balestrand Limited 2293237.0 5.871 % 13/02/2017
Amersham Industries Ltd 1336920.0 3.423 % 14/06/2016
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1211091.0 3.1 % 27/08/2014