Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    27.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam 6,874,447 23.75 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Giải pháp phân phối và Bán lẻ PHANO 2,631,160 9.09 % 12/10/2016
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 2,456,820 8.49 % 22/04/2015
KWE Beteiligungen AG 2,322,630 8.02 % 20/07/2016
Balestrand Limited 1,764,029 6.1 % 14/06/2016
Amersham Industries Ltd 1,336,920 4.62 % 14/06/2016
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1,211,091 4.18 % 27/08/2014
J.P. Morgan Whitefriars Inc 1,146,500 3.96 % 27/08/2014
TGIT-Templetion Frontier Markets Fund 1,059,783 3.66 % 22/04/2015
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,000,000 3.46 % 22/08/2016
Warcham Group Limited 881,466 3.05 % 22/08/2016