Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.69 %
  • Khác
    51.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 1.1305028E7 22.884 % 04/06/2018
KWE Beteiligungen AG 3917413.0 7.93 % 04/06/2018
Công ty cổ phần Giải pháp phân phối và Bán lẻ PHANO 3328858.0 6.738 % 04/06/2018
Balestrand Limited 2900945.0 5.872 % 04/06/2018
Amersham Industries Ltd 2201564.0 4.456 % 03/01/2019
Wareham Group Limited 2186189.0 4.425 % 03/01/2019
Vietnam Ventures Limited 2095530.0 4.242 % 04/06/2018
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1730580.0 3.503 % 04/06/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 1659500.0 3.359 % 17/01/2019
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1532030.0 3.101 % 04/06/2018