Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.73 %
  • Khác
    99.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Cơ khí Sabeco 936000.0 26.0 % 31/12/2011
Nguyễn Thị Huệ 848700.0 23.575 % 04/04/2018
Công ty cổ phần An Hiền 588484.0 16.347 % 12/07/2018
Vũ Thị Hoa 283492.0 7.875 % 27/04/2018
Nguyễn Thành Trung Thành viên Hội đồng quản trị 184200.0 5.117 % 15/07/2016