Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (ILC: UPCOM)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.63 %
  • Khác
    99.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 1518750.0 24.896 % 01/03/2018
Hoàng Thị Hoan 354585.0 5.812 % 01/03/2018
Lê Trung Hà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 204108.0 3.346 % 31/12/2012
Ngô Thị Việt Hoa 201000.0 3.295 % 31/12/2010