Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (ILC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.63 %
  • Khác
    99.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 1518750.0 24.983 % 01/03/2018
Hoàng Thị Hoan 354585.0 5.833 % 01/03/2018
Lê Trung Hà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 204108.0 3.358 % 31/12/2012