Công ty Cổ phần ILA (ILA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần JP Win 1988000.0 19.88 % 29/06/2018
Đặng Xuân Hữu Thành viên Hội đồng quản trị 560000.0 5.6 % 13/10/2017
Đoàn Đức Quỳ 500000.0 5.0 % 13/10/2017
Đỗ Mạnh Thành viên Hội đồng quản trị 500000.0 5.0 % 13/10/2017