Công ty Cổ phần ILA (ILA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần JP Win 1,585,600 9.33 % 25/01/2019
Thân Xuân Nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị 900,000 5.29 % 21/12/2018
Đặng Xuân Hữu Phó Tổng Giám đốc 672,000 3.95 % 12/10/2018
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thành viên Hội đồng quản trị 660,000 3.88 % 21/12/2018
Đỗ Mạnh Thành viên Hội đồng quản trị 600,000 3.53 % 12/10/2018