Công ty Cổ phần ILA (ILA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần JP Win 2385600.0 19.88 % 12/10/2018
Đặng Xuân Hữu Phó Tổng Giám đốc 672000.0 5.6 % 12/10/2018
Đoàn Đức Quỳ 600000.0 5.0 % 12/10/2018
Đỗ Mạnh Thành viên Hội đồng quản trị 600000.0 5.0 % 12/10/2018