Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật (IKH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.97 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 800760.0 50.971 % 28/10/2018
Phan Thị Thu Hương Thành viên Hội đồng quản trị 300000.0 19.096 % 28/10/2017
Bùi Thị Thúy Vân 287146.0 18.278 % 11/04/2018