Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    78.8 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.06 %
  • Khác
    19.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 1.08033003E8 78.8 % 16/01/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 6816035.0 4.972 % 16/01/2017
Dragon Capital Vietnam Mother Fund 5544000.0 4.044 % 16/01/2017