Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    78.8 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.73 %
  • Khác
    14.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV 216,066,006 78.8 % 13/04/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 13,632,070 4.97 % 18/04/2013
Dragon Capital Vietnam Mother Fund 11,088,000 4.04 % 11/10/2011