Công ty Cổ phần In Hàng không (IHK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Quang Thiệp Chủ tịch Hội đồng quản trị 284338.0 13.275 % 16/05/2016
Lý Thị Phương 242400.0 11.317 % 13/03/2017
Lê Xuân Thành Phó Tổng Giám đốc 136965.0 6.394 % 18/06/2016
Ngô Xuân Giảng Kế toán trưởng 109603.0 5.117 % 16/05/2016
Trần Văn Xê Thành viên Hội đồng quản trị 102652.0 4.793 % 18/06/2016
Phạm Phương Nga 100000.0 4.669 % 04/12/2015
Nguyễn Thái Linh Thành viên Hội đồng quản trị 81345.0 3.798 % 30/06/2015
Công ty Cổ Phần Thương mại và In Trưởng Đạt 73827.0 3.447 % 30/06/2015