Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Thành Đông Phương Đại diện công bố thông tin 514200.0 17.14 % 31/03/2016
Dương Bá Nam 420000.0 14.0 % 31/03/2016
Nguyễn Thị Ngọc Hoa 382818.0 12.761 % 15/09/2016
Nguyễn Hồng Sơn 360000.0 12.0 % 10/05/2016