Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Ngọc Xuân Chủ tịch Hội đồng quản trị 600,000 20 % 31/03/2016
Võ Thành Đông Phương Đại diện công bố thông tin 514,200 17.14 % 31/03/2016
Dương Bá Nam 420,000 14 % 31/03/2016
Nguyễn Thị Ngọc Hoa Ủy viên Hội đồng quản trị 380,818 12.69 % 10/05/2016
Nguyễn Hồng Sơn 360,000 12 % 10/05/2016