Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Phước Thành viên Hội đồng quản trị 6000000.0 66.667 % 19/05/2017
CTCP Minh Hưng Phú 557533.0 6.195 % 23/06/2017
Võ Thành Đông Phương Đại diện công bố thông tin 514200.0 5.713 % 31/03/2016
Nguyễn Thị Ngọc Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 382818.0 4.254 % 15/09/2016