Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Ngọc Xuân Chủ tịch Hội đồng quản trị 600000.0 20.0 % 31/03/2016
Võ Thành Đông Phương Đại diện công bố thông tin 514200.0 17.14 % 31/03/2016
Dương Bá Nam 420000.0 14.0 % 31/03/2016
Nguyễn Thị Ngọc Hoa 382818.0 12.761 % 15/09/2016
Nguyễn Hồng Sơn 360000.0 12.0 % 10/05/2016