Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.39 %
  • Khác
    98.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Văn Phụng Hà 1,700,092 14.76 % 05/10/2016
Trịnh Việt Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,021,905 8.87 % 30/06/2016
Hoàng Đình Thắng 904,323 7.85 % 30/06/2016
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 619,155 5.38 % 28/06/2016
Lê Tùng Sơn Ủy viên Hội đồng quản trị 372,636 3.24 % 01/09/2016