Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (IDN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 341000.0 31.0 % 01/11/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 220000.0 20.0 % 01/11/2017