Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.79 %
  • Khác
    98.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SAOMAI CONSCORP 7.1346378E7 39.286 % 21/04/2016
Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.0E7 5.506 % 21/04/2016
Lê Văn Chung Thành viên Hội đồng quản trị 6118698.0 3.369 % 30/06/2016