Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.11 %
  • Khác
    97.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SAOMAI CONSCORP 1.01232538E8 51.139 % 08/11/2018
Đào Thị Trọng Tâm 9.3043468E7 47.002 % 30/11/2018
Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.09E7 5.506 % 08/11/2018