Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.68 %
  • Khác
    98.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SAOMAI CONSCORP 71,346,378 39.29 % 21/04/2016
Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,000,000 5.51 % 21/04/2016
Lê Văn Chung Ủy viên Hội đồng quản trị 6,118,698 3.37 % 30/06/2016