Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.4 %
  • Khác
    93.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Asean Small Cap Fund 1,276,800 7.27 % 31/12/2014
Phạm Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,220,849 6.95 % 30/06/2015
Hanshin Engineering and Construction CO.,Ltd 1,197,000 6.81 % 31/12/2015
Võ Ngọc Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 1,018,200 5.79 % 19/05/2017
Phạm Mạnh Thành Phó Tổng Giám đốc 651,400 3.71 % 31/12/2016