Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.28 %
  • Khác
    93.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Asean Small Cap Fund 1276800.0 6.384 % 31/12/2014
Phạm Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1220849.0 6.104 % 30/06/2015
Hanshin Engineering and Construction CO.,Ltd 1197000.0 5.985 % 31/12/2015
Võ Ngọc Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 1018200.0 5.091 % 19/05/2017
Phạm Mạnh Thành Phó Tổng Giám đốc 651400.0 3.257 % 31/12/2016