Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.84 %
  • Khác
    97.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Kim Xuân Chủ tịch Hội đồng quản trị 2348522.0 18.338 % 30/06/2015
Trần Hữu Duyên 1153350.0 9.006 % 31/08/2017
Nguyễn Thị Kim Thủy 971000.0 7.582 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Kim Thu Phó Tổng Giám đốc 970000.0 7.574 % 30/06/2015
Nguyễn Phát Quang 540000.0 4.216 % 31/12/2017
Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á 459350.0 3.587 % 31/12/2013