Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp (ICC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    79.13 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.5 %
  • Khác
    17.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV 3006800.0 79.126 % 15/09/2015