Công ty cổ phần APAX HOLDINGS (IBC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3276000.0 51.991 % 05/05/2016
Nguyễn Xuân Lâm 1000000.0 15.87 % 21/11/2016