Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.63 %
  • Khác
    99.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP 2.5E7 40.73 % 12/12/2016
Trần Thanh Hải 3276000.0 5.337 % 05/05/2016