Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.99 %
  • Khác
    93.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Ngọc Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 72,500,530 32.65 % 01/03/2016
Vietnam Holding LTD 8,644,525 3.89 % 18/01/2016
SSI 7,979,982 3.59 % 18/01/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 6,908,021 3.11 % 18/01/2016