Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.06 %
  • Khác
    98.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Ngọc Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 8.6880636E7 39.129 % 19/01/2017
Vietnam Holding LTD 8644525.0 3.893 % 18/01/2016
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 7979982.0 3.594 % 18/01/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 6908021.0 3.111 % 18/01/2016