Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.23 %
  • Khác
    94.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Ngọc Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 8.6880636E7 131.641 % 19/01/2017
Vietnam Holding LTD 8644525.0 13.098 % 18/01/2016
SSI 7979982.0 12.091 % 18/01/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 6908021.0 10.467 % 18/01/2016
HV Corp. 5000000.0 7.576 % 09/06/2016
Lê Nam Thành Thành viên Hội đồng quản trị 4086689.0 6.192 % 23/01/2017