Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.99 %
  • Khác
    95.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 941200.0 16.658 % 13/10/2016
Hoàng Trần Trung 426500.0 7.549 % 27/07/2016
Nguyễn Huy Hoằng Phó Tổng Giám đốc 212968.0 3.769 % 20/09/2016