Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.38 %
  • Khác
    94.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 801,900 14.19 % 07/12/2015
Hoàng Trần Trung 426,500 7.55 % 27/07/2016
Phạm Trường Lâm 235,440 4.17 % 07/12/2015
Nguyễn Huy Hoằng Phó Tổng Giám đốc 212,968 3.77 % 20/09/2016