Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.39 %
  • Khác
    71.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2.7617462E7 11.0 % 24/10/2017
Windstar Resources Limited 2.34E7 9.321 % 23/08/2017
Phạm Quang Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.1684863E7 8.637 % 23/08/2017