Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.23 %
  • Khác
    74.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND MANAGEMENT LTD 28,572,213 10.64 % 28/11/2018
Windstar Resources Limited 25,038,000 9.32 % 02/11/2018
Phạm Quang Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 24,497,863 9.12 % 29/11/2018