Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.35 %
  • Khác
    77.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2.1203463E7 11.134 % 23/05/2017
Phạm Quang Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.6684864E7 8.761 % 23/05/2017
Lê Quản Cần 6095239.0 3.201 % 23/05/2017