Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16 %
  • Khác
    84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 17,832,836 10.11 % 24/10/2016
Phạm Quang Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,448,948 8.76 % 03/06/2016