Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.93 %
  • Khác
    73.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2.8572213E7 10.636 % 28/11/2018
Windstar Resources Limited 2.5038E7 9.321 % 02/11/2018
Phạm Quang Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.4497863E7 9.119 % 29/11/2018