Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.0 %
  • Khác
    81.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.9632836E7 11.134 % 04/01/2017
Phạm Quang Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5448948E7 8.761 % 03/06/2016
Phạm Văn Lương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 7136184.0 4.047 % 20/04/2017
Lê Quản Cần 5643740.0 3.201 % 24/01/2017