Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.19 %
  • Khác
    82.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 1.7832836E7 10.113 % 24/10/2016
Phạm Quang Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5448948E7 8.761 % 03/06/2016