Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.06 %
  • Khác
    35.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 6,562,361 50.08 % 04/01/2016
Đào Thị Thới 658,000 5.02 % 11/04/2016
Tập đoàn vận tải Quốc tế Halfdan Grieg 655,200 5 % 28/09/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 584,610 4.46 % 28/09/2015