Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.68 %
  • Khác
    36.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 6562361.0 50.079 % 04/01/2016
Nguyễn Tuấn Anh 1740300.0 13.281 % 25/01/2019
Peter Eric Dennis 660474.0 5.04 % 21/07/2016
Tập đoàn vận tải Quốc tế Halfdan Grieg 655200.0 5.0 % 28/09/2015
PYN FUND MANAGEMENT LTD 584610.0 4.461 % 28/09/2015