Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    94.55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    5.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND Tỉnh Hà Tĩnh 1.5541782E7 94.546 % 14/09/2016