Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái (HTR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.63 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    48.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 774766.0 51.627 % 20/07/2016
Nguyễn Bá Thực Đại diện công bố thông tin 151000.0 10.062 % 01/03/2018
Phạm Văn Tú 140908.0 9.389 % 13/12/2018