Công ty Cổ phần HTINVEST (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.19 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.22 %
  • Khác
    76.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 381600.0 23.189 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Dung 380800.0 23.141 % 02/11/2016
Bùi Minh Hạnh 376200.0 22.861 % 02/11/2016
Phạm Quang Hòa 263200.0 15.994 % 31/12/2016
Nguyễn Quốc Minh 90600.0 5.506 % 31/12/2015
Ngô Trọng Vinh 90400.0 5.494 % 31/12/2016