Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.19 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.34 %
  • Khác
    76.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 381,600 23.19 % 31/12/2015
Bùi Minh Hạnh 296,200 18 % 21/06/2016
Nguyễn Thị Dung 279,800 17 % 21/06/2016
Phạm Quang Hòa 250,200 15.2 % 21/06/2016
Nguyễn Việt Thắng 149,600 9.09 % 31/12/2015
Nguyễn Quốc Minh 90,600 5.51 % 31/12/2015