Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.49 %
  • Khác
    52.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CHAIRATCHAKARN (BANGKOK) CO., LTD 3,306,665 27.56 % 25/01/2016
Nguyễn Thị Kiều Diễm Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,038,147 25.32 % 25/01/2016
Lã Văn Trường Sơn Ủy viên Hội đồng quản trị 1,967,018 16.39 % 25/01/2016
Sumitomo Corporation 1,920,000 16 % 25/01/2016