Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.51 %
  • Khác
    52.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CHAIRATCHAKARN (BANGKOK) CO., LTD 3306665.0 27.556 % 25/01/2016
Nguyễn Thị Kiều Diễm Chủ tịch Hội đồng quản trị 3038147.0 25.318 % 25/01/2016
Lã Văn Trường Sơn Ủy viên Hội đồng quản trị 1967018.0 16.392 % 25/01/2016
Sumitomo Corporation 1680000.0 14.0 % 05/10/2016