Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.01 %
  • Khác
    52.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Kiều Diễm Chủ tịch Hội đồng quản trị 3038147.0 25.318 % 25/01/2016
Sumit Petcharapirat Thành viên Hội đồng quản trị 2946664.0 24.556 % 30/06/2018
CHAIRATCHAKARN (BANGKOK) CO., LTD 2946664.0 24.556 % 24/01/2017
Lã Văn Trường Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 1967018.0 16.392 % 25/01/2016
Sumitomo Corporation 1680000.0 14.0 % 05/10/2016
Hiroshi Sogawa Thành viên Hội đồng quản trị 1680000.0 14.0 % 30/06/2018
Aichi Hino Motor Co., LTD 600000.0 5.0 % 24/01/2017