Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.95 %
  • Khác
    53.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Kiều Diễm Chủ tịch Hội đồng quản trị 3038146.0 25.318 % 30/06/2018
CHAIRATCHAKARN (BANGKOK) CO., LTD 2946664.0 24.556 % 30/06/2018
Lã Văn Trường Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 1967017.0 16.392 % 30/06/2018
Tập đoàn Sumitomo 1680000.0 14.0 % 30/06/2018
Aichi Hino Motor Co., LTD 600000.0 5.0 % 24/01/2017