Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    12.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.17 %
  • Khác
    74.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) 1.185087E7 47.5 % 27/04/2016
IDICO-UDICO 2494920.0 10.0 % 30/06/2015
Lê Thị Liễu 2494920.0 10.0 % 02/05/2011
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 1248670.0 5.005 % 09/11/2016
IDICO-CONAC 1239470.0 4.968 % 08/04/2016