Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    47.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.64 %
  • Khác
    35.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP 1.185087E7 47.5 % 27/04/2016
IDICO-UDICO 2494920.0 10.0 % 30/06/2015
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO 2494920.0 10.0 % 31/12/2016
Lê Thị Liễu 2494920.0 10.0 % 02/05/2011
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 1764230.0 7.071 % 13/02/2018
IDICO-CONAC 1067600.0 4.279 % 31/12/2016