Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.04 %
  • Khác
    82.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty IDICO - CTCP 1.185087E7 47.5 % 27/04/2016
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO 2494920.0 10.0 % 31/12/2016
Lê Thị Liễu 2494920.0 10.0 % 02/05/2011
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO 2494920.0 10.0 % 30/06/2015
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 1764230.0 7.071 % 13/02/2018
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí IDICO 1067600.0 4.279 % 31/12/2016