Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.37 %
  • Khác
    74.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 2624300.0 23.857 % 06/07/2016
Công ty Xăng dầu Khu vực II 1050000.0 9.545 % 06/07/2016
Lê Văn Mỵ Chủ tịch Hội đồng quản trị 881750.0 8.016 % 06/07/2016
Lê Kim Phượng 487500.0 4.432 % 06/07/2016
Lê Anh Phương 480000.0 4.364 % 06/07/2016