Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.51 %
  • Khác
    74.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 2624300.0 23.857 % 09/01/2017
Lê Văn Mỵ Chủ tịch Hội đồng quản trị 1094240.0 9.948 % 21/09/2018
Công ty Xăng dầu Khu vực II 1050000.0 9.545 % 06/07/2016
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 953600.0 8.669 % 12/10/2018
Lê Anh Phương 490710.0 4.461 % 31/12/2016