Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    99.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Nga Thành viên Ban Kiểm soát 296200.0 19.9 % 13/04/2017
Nguyễn Văn Luận Chủ tịch Hội đồng quản trị 159150.0 10.692 % 30/06/2015
Đinh Thị Bích Dung Kế toán trưởng 117640.0 7.904 % 30/06/2015
Nguyễn Thành Luân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 108600.0 7.296 % 30/06/2015
Đặng Minh Hải Phó Tổng Giám đốc 93350.0 6.272 % 30/06/2015
Công ty TNHH Hào Phong 61900.0 4.159 % 31/12/2014
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục 56300.0 3.782 % 27/05/2013
Vũ Thế Phương Phó Tổng Giám đốc 55000.0 3.695 % 30/06/2015