Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.88 %
  • Khác
    96.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ôn Lệ Hồng 1,864,902 18.86 % 29/03/2019
Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á 938,240 9.49 % 31/12/2016
Phạm Thái Bình 938,230 9.49 % 30/06/2015
Huỳnh Thanh Điền Thành viên Ban Kiểm soát 496,000 5.02 % 30/06/2015
Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai 486,800 4.92 % 27/02/2008
Intereffekt Investment Funds N.V. 300,000 3.04 % 10/03/2014