Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.04 %
  • Khác
    86.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 943500.0 9.435 % 31/12/2014
Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á 938240.0 9.382 % 31/12/2016
Phạm Thái Bình 938230.0 9.382 % 30/06/2015
Huỳnh Thanh Điền Thành viên Ban Kiểm soát 496000.0 4.96 % 30/06/2015
Ôn Lệ Hồng 422202.0 4.222 % 30/06/2015
Intereffekt Investment Funds N.V. 300000.0 3.0 % 10/03/2014