Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.88 %
  • Khác
    96.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Huỳnh Thị Ngọc Hương 1437700.0 14.543 % 29/09/2017
Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á 938240.0 9.491 % 31/12/2016
Phạm Thái Bình 938230.0 9.491 % 30/06/2015
Huỳnh Thanh Điền Thành viên Ban Kiểm soát 496000.0 5.017 % 30/06/2015
Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai 486800.0 4.924 % 27/02/2008
Ôn Lệ Hồng 422202.0 4.271 % 30/06/2015
Intereffekt Investment Funds N.V. 300000.0 3.035 % 10/03/2014