Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.04 %
  • Khác
    86.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 943,500 9.44 % 31/12/2014
Phạm Thái Bình 938,230 9.38 % 30/06/2015
Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á 937,100 9.37 % 31/12/2014
Huỳnh Thanh Điền Thành viên Ban Kiểm soát 496,000 4.96 % 30/06/2015
Ôn Lệ Hồng 422,202 4.22 % 30/06/2015
Intereffekt Investment Funds N.V. 300,000 3 % 10/03/2014