Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.89 %
  • Khác
    70.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HOASEN Group 5.0498715E7 25.249 % 13/02/2017
Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hoa Sen 5.0498175E7 25.249 % 20/04/2017
Lê Phụng Hào 3.1038447E7 15.519 % 31/05/2016
Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.63E7 13.15 % 21/04/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 9403140.0 4.702 % 31/05/2016
Công ty TNHH 1 thành viên Tâm Thiện Tâm 9223551.0 4.612 % 12/06/2016
Epsom Limited 6264141.0 3.132 % 31/05/2016