Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.61 %
  • Khác
    80.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen 9.7628123E7 25.366 % 13/07/2018
Lê Phụng Hào 5.974901E7 15.524 % 31/05/2018
Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.11862E7 10.701 % 16/07/2018
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 1.8101045E7 4.703 % 31/05/2018
Epsom Limited 1.2058472E7 3.133 % 31/05/2018