Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.99 %
  • Khác
    72.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hoa Sen 39,172,065 19.93 % 14/10/2016
Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 25,500,000 12.97 % 18/10/2016
Công ty TNHH Một Thành Viên Tam Hỷ 10,500,000 5.34 % 31/05/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 9,403,140 4.78 % 31/05/2016
Công ty TNHH 1 thành viên Tâm Thiện Tâm 9,223,551 4.69 % 12/06/2016
Beira Limited 9,046,214 4.6 % 31/05/2016
Epsom Limited 6,264,141 3.19 % 31/05/2016