Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.51 %
  • Khác
    70.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hoa Sen 5.0498175E7 25.249 % 20/04/2017
HOASEN Group 4.9498715E7 24.749 % 25/04/2017
Lê Phụng Hào 3.1038447E7 15.519 % 31/05/2016
Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.63E7 13.15 % 21/04/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 9403140.0 4.702 % 31/05/2016
Công ty TNHH 1 thành viên Tâm Thiện Tâm 9223551.0 4.612 % 12/06/2016
Epsom Limited 6264141.0 3.132 % 31/05/2016