Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.38 %
  • Khác
    73.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen 8.7843749E7 25.101 % 23/08/2017
Lê Phụng Hào 5.4317282E7 15.521 % 29/05/2017
Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.7442E7 10.699 % 30/11/2017
Công ty TNHH 1 thành viên Tâm Thiện Tâm 2.421182E7 6.919 % 28/11/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 1.6455495E7 4.702 % 29/05/2017
Epsom Limited 1.0962247E7 3.132 % 29/05/2017