Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.15 %
  • Khác
    73.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hoa Sen 8.7843749E7 25.099 % 23/08/2017
Lê Phụng Hào 5.4317282E7 15.52 % 29/05/2017
Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.7442E7 10.698 % 30/11/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 1.6455495E7 4.702 % 29/05/2017
Công ty TNHH 1 thành viên Tâm Thiện Tâm 1.6141214E7 4.612 % 29/05/2017
Epsom Limited 1.0962247E7 3.132 % 29/05/2017