Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.23 %
  • Khác
    71.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HOASEN Group 8.6622749E7 24.996 % 19/07/2017
Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hoa Sen 7.0872751E7 20.452 % 29/05/2017
Lê Phụng Hào 5.4317282E7 15.674 % 29/05/2017
Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.6717E7 4.824 % 07/06/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 1.6455495E7 4.749 % 29/05/2017
Công ty TNHH 1 thành viên Tâm Thiện Tâm 1.6141214E7 4.658 % 29/05/2017
Epsom Limited 1.0962247E7 3.163 % 29/05/2017