Công ty Cổ phần Hestia (HSA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Phương Dung Thành viên Hội đồng quản trị 714400.0 9.074 % 16/11/2018
Nguyễn Xuân Thạch 624700.0 7.935 % 28/11/2018
Lã Giang Trung Đại diện công bố thông tin 541800.0 6.882 % 26/12/2018
Chu Minh Ngọc 247983.0 3.15 % 19/03/2019