Công ty Cổ phần Hestia (HSA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Phương Dung Thành viên Hội đồng quản trị 580100.0 12.18 % 09/10/2018
Lã Giang Trung Đại diện công bố thông tin 401800.0 8.436 % 20/10/2017
Đào Gia Hưng 307800.0 6.463 % 10/11/2016
Chu Minh Ngọc 242493.0 5.091 % 19/01/2018
Nguyễn Bá Hưng 242052.0 5.082 % 31/12/2017
Nguyễn Tuấn Đạt 214200.0 4.497 % 05/07/2018
Lã Trung Hiếu 148446.0 3.117 % 31/12/2017