Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    91.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    8.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 73,352,196 91.62 % 24/06/2016