Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.18 %
  • Khác
    39.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 1.33056E7 44.049 % 14/08/2015
Phạm Văn Khoa 1483184.0 4.91 % 17/02/2016
Trần Việt Cường 1365150.0 4.519 % 17/02/2016