Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.2 %
  • Khác
    39.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 13,305,600 44.05 % 14/08/2015
Phạm Văn Khoa 1,483,184 4.91 % 17/02/2016
Trần Việt Cường 1,365,150 4.52 % 17/02/2016