Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.76 %
  • Khác
    86.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Quý Hải 80,075,399 40.04 % 20/12/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 17,454,242 8.73 % 20/12/2018
Chu Thị Lương 15,999,720 8 % 20/12/2018
Amersham Industries Ltd 8,799,860 4.4 % 14/05/2019