Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú (HPU: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty 28 1066400.0 53.32 % 29/05/2017
Nguyễn Văn Tuấn 115600.0 5.78 % 29/05/2017
Nguyễn Văn Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 100000.0 5.0 % 29/05/2017