Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.77 %
  • Khác
    97.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Vi Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị 875,374 13.05 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Đầu tư phân phối Satico 540,417 8.06 % 30/06/2015
Nguyễn Đức Tiến Ủy viên Hội đồng quản trị 426,127 6.35 % 30/06/2015
Đinh Hà Duy Linh Ủy viên Hội đồng quản trị 352,449 5.25 % 30/06/2015
Hàn Nguyệt Thu Hương Ủy viên Hội đồng quản trị 336,058 5.01 % 30/06/2015
Đinh Hà Duy Trinh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 333,233 4.97 % 30/06/2015
Đàm Thiện Ngọc 236,600 3.53 % 24/12/2015