Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.17 %
  • Khác
    89.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Viện Chủ tịch Hội đồng quản trị 615,142 7.68 % 31/12/2014
Nguyễn Thị Xuân Dung 397,904 4.97 % 29/07/2016