Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.17 %
  • Khác
    89.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Viện Chủ tịch Hội đồng quản trị 615142.0 7.682 % 31/12/2014
Nguyễn Thị Xuân Dung 397904.0 4.969 % 29/07/2016
Nguyễn Văn Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 300537.0 3.753 % 15/04/2016