Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    99.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc 1976000.0 52.0 % 22/09/2015
Công ty TNHH Y học Cổ truyền Taytang 950000.0 25.0 % 22/09/2015
Phạm Thị Phương 152000.0 4.0 % 22/09/2015