Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.65 %
  • Khác
    60.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đình Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.81557138E8 25.155 % 28/07/2017
Vũ Thị Hiền 1.10522391E8 7.286 % 28/07/2017
Bank Invest 6.0378527E7 3.981 % 06/06/2017
VOF Investment Limited 5.9132846E7 3.898 % 06/06/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 4.968227E7 3.275 % 06/06/2017