Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.86 %
  • Khác
    61.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đình Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 5.34179993E8 25.151 % 12/06/2018
Vũ Thị Hiền 1.54731347E8 7.285 % 12/06/2018
VOF Investment Limited 9.934318E7 4.677 % 12/06/2018
Bank Invest 8.4529938E7 3.98 % 12/06/2018
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 6.9555178E7 3.275 % 12/06/2018