Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.71 %
  • Khác
    60.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đình Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 534,179,993 25.15 % 01/03/2019
Vũ Thị Hiền 154,731,347 7.28 % 01/03/2019
VOF Investment Limited 79,941,953 3.76 % 01/03/2019
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 69,555,178 3.28 % 12/06/2018