Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.27 %
  • Khác
    60.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đình Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.81557138E8 25.151 % 28/07/2017
Vũ Thị Hiền 1.10522391E8 7.285 % 28/07/2017
VOF Investment Limited 7.0959414E7 4.677 % 22/02/2018
Bank Invest 6.0378527E7 3.98 % 06/06/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 4.968227E7 3.275 % 06/06/2017