Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.73 %
  • Khác
    63.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đình Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.17964282E8 25.152 % 30/03/2017
Vũ Thị Hiền 9.2101994E7 7.286 % 30/03/2017
Bank Invest 6.0378527E7 4.776 % 30/03/2017
VOF Investment Limited 5.9132846E7 4.678 % 30/03/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 4.968227E7 3.93 % 30/03/2017