Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35.87 %
  • Khác
    64.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đình Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.11976188E8 25.152 % 25/08/2016
Vũ Thị Hiền 6.1401329E7 7.286 % 25/08/2016
Bank Invest 4.0252351E7 4.776 % 25/08/2016
VOF Investment Limited 3.9421897E7 4.678 % 22/02/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 3.3121513E7 3.93 % 25/08/2016