Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Sông Đà 11 5407590.0 65.1 % 09/09/2015
Nguyễn Thị Duyên 317810.0 3.826 % 30/06/2016
Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 270300.0 3.254 % 31/12/2014