Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    43.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam 4520238.0 56.503 % 31/12/2012
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A 1359475.0 16.994 % 30/06/2014
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 964481.0 12.056 % 15/03/2017
Lê Tiến Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 311484.0 3.894 % 02/10/2015
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 241000.0 3.013 % 19/12/2014