Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    43.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam 4,520,238 56.5 % 31/12/2012
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A 1,359,475 16.99 % 30/06/2014
VNDIRECT 964,000 12.05 % 23/01/2015
Lê Tiến Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị 311,484 3.89 % 02/10/2015
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 241,000 3.01 % 19/12/2014