Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    76.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.02 %
  • Khác
    22.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 5.10918E7 73.802 % 30/06/2015
Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) 2931700.0 4.235 % 31/12/2010