Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội (HNT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 2,805,000 51 % 27/06/2016
Công ty cổ phần Dầu khí và Kinh doanh tổng hợp 986,387 17.93 % 27/06/2016
Nguyễn Hữu Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 448,400 8.15 % 31/12/2017