Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội (HNT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 2805000.0 51.0 % 27/06/2016
Công ty cổ phần Dầu khí và Kinh doanh tổng hợp 986387.0 17.934 % 27/06/2016
Nguyễn Hữu Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 448400.0 8.153 % 31/12/2017