Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.94 %
  • Khác
    99.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Quang Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 4375000.0 21.875 % 30/06/2015
Vũ Thị Thanh Vân 3750000.0 18.75 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Hoàng Mai Xanh 1250000.0 6.25 % 30/06/2014
Công ty TNHH Phát triển sản phẩm Công nghệ mới 1250000.0 6.25 % 30/06/2014
Nguyễn Thiện Thành 1010000.0 5.05 % 11/10/2018
Intereffekt Investment Funds N.V. 646000.0 3.23 % 30/06/2014