Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.86 %
  • Khác
    99.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Quang Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,375,000 21.88 % 30/06/2015
Vũ Thị Thanh Vân 3,750,000 18.75 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Hoàng Mai Xanh 1,250,000 6.25 % 30/06/2014
Công ty TNHH Phát triển sản phẩm Công nghệ mới 1,250,000 6.25 % 30/06/2014
Lê Thế Hùng 1,001,000 5 % 10/12/2015
Intereffekt Investment Funds N.V. 646,000 3.23 % 30/06/2014