Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (HNI: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.14 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.64 %
  • Khác
    76.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 2,750,833 23.14 % 21/07/2017
Hà Văn Duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,309,087 11.01 % 31/12/2017
Kiều Ngọc Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc 651,327 5.48 % 31/12/2017
Hà Văn Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 646,734 5.44 % 31/12/2017
Dương Thanh Tùng Thành viên Ban Kiểm soát 620,469 5.22 % 31/12/2017
Hà Văn Long Phó Tổng Giám đốc 608,886 5.12 % 31/12/2017