Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (HNI: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.61 %
  • Khác
    99.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinatex 2750833.0 23.136 % 21/07/2017
Hà Văn Duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị 1309087.0 11.01 % 31/12/2017
Kiều Ngọc Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc 651327.0 5.478 % 31/12/2017
Hà Văn Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 646734.0 5.439 % 31/12/2017
Dương Thanh Tùng Thành viên Ban Kiểm soát 620469.0 5.218 % 31/12/2017
Hà Văn Long Phó Tổng Giám đốc 608886.0 5.121 % 31/12/2017